Realizacja projektu unijnego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

W roku szkolnym 2017/2018 trwa realizacja projektu unijnego „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego głównym celem projektu jest: podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych, jako podstawy do uczenia się przez całe życie i umiejętności niezbędnych na rynku 360 uczniów (212 kobiet i 148 mężczyzn) w Zespole Szkół Nr 1 w Przysusze. 

Obecnie odbywają się w szkole różnorodne zajęcia realizowane w ramach 4 zadań:

 

Zadanie 2. zajęcia wyrównujące luki w kompetencjach matematycznych i języka angielskiego dla 192 uczniów,

Zadanie 3. zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno - przyrodnicze i posługiwania się językami obcymi dla 168 uczniów (uczniowie mogą brać udział w zajęciach z matematyki i do wyboru
z języka obcego lub zajęć przyrodniczych),

Zadanie 4. koła zainteresowań dla 72 uczniów (uczniowie mogą brać udział w kilku zajęciach
w zależności od zainteresowań):

Zadanie 5. zajęcia rozwijające zainteresowania cyfrowe dla 48 uczniów.

 

 

Uczniowie pod okiem nauczyciela wykonują zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, z zastosowaniem różnorodnych strategii. Przygotowane dla nich testy odbywały się z użyciem platformy edukacyjnej wydawnictwa Nowa Era. W pracy wykorzystano także multimedialne środki dydaktyczne.

 

Ponadto w ramach realizacji Zadania 2  projektu unijnego odbywają się w szkole zajęcia wyrównawcze  z języków obcych. Uczestniczy w nich 4 grupy uczniów, po 12 osób każda (z języka angielskiego) oraz odbywają się zajęcia z języka niemieckiego i z języka francuskiego( po 1 grupie). Praca w czasie zajęć ukierunkowana jest na  uzupełnianie braków w wiadomościach. Ponadto uczestnicy mają możliwość doskonalić różnorodne umiejętności takie jak: redagowanie tekstów w języku angielskim, rozumienie tekstu słuchanego oraz tekstu czytanego. Ponadto położono nacisk na rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów.

 

 

Natomiast w zakresie realizacji Zadania 3 odbywają się m. in. zajęcia rozwijające umiejętności  posługiwania się językiem angielskim. Prowadzone są dla 4 grup, w których jest po 12 uczestników. Liczne i zróżnicowane ćwiczenia wykonywane służą  utrwaleniu wszystkich sprawności językowych: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie.

 

Ponadto prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki. Uczniowie poznają różne nietypowe sposoby rozwiązywania zadań maturalnych o podwyższonym stopniu trudności, ucząc się jednocześnie łączenia wiadomości z różnych działów matematyki. Ich postępy systematycznie monitorowane są z użyciem platformy edukacyjnej wydawnictwa Nowa Era.

 

Praca w ramach tego zadania obejmuje także zajęcia z biologii(dla 3 grup po 12 osób) i chemii(dla 3 grup po 12 osób).

W zajęciach z biologii biorą udział uczniowie z klas biologiczno-chemicznych. Tematyka spotkań jest zróżnicowana – odbywają się zajęcia: powtórzeniowe i systematyzujące posiadaną wiedzę, poszerzające, utrwalające oraz rozwijające  i doskonalące nowe umiejętności, przydatne w lepszym opanowaniu materiału programowego. Oprócz zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności udział w tych zajęciach służy określeniu słabych i mocnych stron uczestników, wyciąganiu wniosków z podejmowanych działań i przyczynia się do wzrostu samodyscypliny.

 

Z kolei w czasie zajęć z chemii uczniowie poszerzają wiedzę z tego przedmiotu. Zdobyte wiadomości wykorzystują w projektowaniu doświadczeń. Wykonują liczne zadania rachunkowe i pogłębiają umiejętność samodzielnego formułowania wniosków na podstawie obserwacji.

 

W zajęciach rozwijających umiejętności fizyczne bierze udział 12 uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym realizują na lekcjach poziom rozszerzony z tego przedmiotu i w przyszłości planują kontynuować naukę na kierunkach technicznych. Zajęcia mają na celu rozwijać umiejętności fizyczne i matematyczne. W trakcie zajęć uczniowie poznają różne nietypowe sposoby rozwiązywania zadań problemowych o podwyższonym stopniu trudności.

 

W ramach realizacji Zadania 4 prowadzone są zajęcia kół zainteresowań. Na spotkaniach Koła zainteresowań Polską i światem współczesnym dla grupy  12 uczniów z klasy II  poruszane są zagadnienia związane z następującymi problemami: społeczność lokalna, społeczeństwo polskie, prawa człowieka, Unia Europejska.

 

Natomiast uczestnicy zajęć z podstaw przedsiębiorczości poznają szczegóły prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem spotkań jest tu przedstawienie, w jaki sposób zakłada się, a następnie prowadzi własną firmę.

 

 

 

Osobną grupę stanowią zajęcia rozwijające zainteresowania cyfrowe uczniów. Objemują one m. in. zajęcia Cisco Academy, które umożliwiają zdobycie certyfikatu Cisco Essentials poz uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów przeprowadzonych w trybie on-line. Uczestnicy tego kursu poznają podstawy funkcjonowania i montażu  komputerów osobistych, laptopów, drukarek itp. sprzętu. Mocnym atutem zajęć jest możliwość rozwijania praktycznych możliwości informatycznych przydatnych później w pracy.

 

Natomiast zajęcia z programowania w języku C++ pozwalają poszerzyć wiadomości i umiejętności programistyczne uczniów. Oprócz programowania strukturalnego realizowana jest nauka programowania obiektowego. Zajęcia pozwalają lepiej poznać meandry programowania komputera, co może zadecydować o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Z kolei na zajęciach z grafiki komputerowej uczniowie poznają aplikacje do obróbki grafiki rastrowej(Photo Shop), wektorowej (Corel Draw) oraz do obróbki video.

 

 

Zaletą realizowanego projektu jest praca z niewielkimi grupami uczestników. To pozwala zapewnić młodzieży wsparcie adekwatne dla jej potrzeb. Wykorzystanie multimedialnych środków nauczania podnosi atrakcyjność zajęć i pozwala w zróżnicowany sposób wykorzystać zdobytą wiedzę.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates