Instalacje fotowoltaiczne wyłączone z projektu na Odnawialne Źródła Energii w Powiecie Przysuskim.

W ramach projektu „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 4.1: „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nastąpiły zmiany dotyczące instalacji fotowoltaicznej.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, warunki techniczne, organizacyjne oraz prawne pozwalające na zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, Powiat Przysuski jest zmuszony do rezygnacji z możliwości współfinansowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w realizowanym projekcie. Powiat nie może narażać mieszkańców na ponoszenie kosztów na montaż instalacji, które w obecnej sytuacji obarczone są dużym ryzykiem, związanym z brakiem możliwości zagwarantowania racjonalnej poprawy gospodarki energetycznej w poszczególnych gospodarstwach domowych. Powyższe jest spowodowane brakiem uregulowań prawnych związanych z dystrybucją prądu z mikroinstalacji fotowoltaicznych,które pozwoliłyby na racjonalne dystrybuowanie wyprodukowanego pądu z takich instalacji. Brak uregulowań prawnych i jednoczesny brak przystosowanych instalacji elektrycznych wewnętrznych do bieżącej konsumpcji wyprodukowanego prądu elektrycznego, narazi mieszkańców na duże ryzyko poniesienia wysokich nakładów finansowych, bez osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Dodatkowo w obecnej sytuacji, brak możliwości wyłączenia odpowiedzialności prawnej Powiatu za ewentualne powstałe szkody wynikające z sytuacji awaryjnej instalacji fotowoltaicznej i instalacji elektrycznej wewnętrznej, która może spowodować zniszczenie mienia, bądź spowodować znaczny uszczerbek na zdrowiu mieszkańców. W związku z powyższym w planowanym projekcie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM” pozostają do Państwa dyspozycji instalacje powietrznych pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates