Gmina Odrzywół rozpoczyna opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji.

Jedno z działań programów unijnych w nowej edycji finansowej przewiduje możliwość pozyskania środków na operacje rewitalizacyjne w gminie. Rewitalizacja obejmuje swoim zakresem rewitalizację społeczną mającą na celu łagodzenie lub usunięcie negatywnych zjawisk w gminie (m.in. bezrobocia, migracji, upadku gospodarstw niskotowarowych, starzenia się społeczeństwa, harmonijnego rozwoju w zgodzie z wymogami ochrony środowiska naturalnego, braku infrastruktury lub jej dekapitalizacji). Podstawą ewentualnych projektów i wniosków dotacyjnych w tej dziedzinie będzie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół na lata 2016-2023. Koszty jego przygotowania zostaną w 90% pokryte z pozyskanej przez Gminę dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Plan obejmie do 20% obszaru gminy (max. 30% mieszkańców) przewidzianego do rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne oddziaływać będą jednak na cały obszar gminy. W wyniku opracowania wspólnie ze społecznością gminy tego planu gmina będzie mogła opracować i starać się o pozyskanie środków na realizację tzw. „miękkich projektów” (m. in szkolenia , podnoszenie kwalifikacji i jakości kształcenia, rozwój kulturalny) oraz na projekty inwestycyjne. Już w miesiącu lipcu rozpoczną się w gminie spotkania, warsztaty i ankietyzacja będąca podstawą przygotowania Planu. Z upoważnienia Wójta Gminy Mariana Kmieciaka działanie to koordynuje Pani Ewa Matuszczak (tel. 486716057 w. 33)

Wydawca: Powiat Przysuski. 2013
By: Fresh Joomla templates